ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Кампанията “Малко кенче с голяма енергия – купи кен Go&Fun, изтрий скреч поле и разбери дали печелиш награда“, наричана по-нататък Кампанията, се организира и провежда от „Гоу енд фън къмпъни” ООД, Нова Загора, ул. „Васил Левски“ No 42, наричанo по нататък Организатор. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция “Ауткаст” ООД, ЕИК: 204905583, с офис в гр. София, ул. Черковна 57, наричано по-нататък “Партньор''.


ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa https://goandfun.bg/ и ще бъдат достъпниm за целия период на продължителност на Кампанията.

2.3. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

2.4. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Кампанията, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички търговски обекти на Петрол на територията на Република България, обозначени със съответните рекламни материали, както и други търговски обекти, обозначени със съответните рекламни материали ("Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Гоу енд фън къмпъни“ ООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията за награди по чл 7.1. стартира от 00:00 ч. на 10.01.2024 г. и продължава до 23:59 ч. на 29.02.2024 г. или до изчерпване на количествата скреч листи или награди в съответния Участващ обект, съгласно част 7, точка 7.1., което събитие настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. Участващи са всички продукти с търговски марки: Go&Fun, разпространявани в Участващите обекти – всички търговски обекти на Петрол на територията на Република България, обозначени със съответните рекламни материали, както и други търговски
обекти, обозначени със съответните рекламни материали ("Участващи обекти“).

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Общия брой награди от Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти са:

7.1.1 Go&Fun химикалка – 1500 броя

7.1.2 Go&Fun запалка – 1500 броя

7.1.3 Go&Fun кен – 215 броя

7.1.4 Go&Fun барбарон – 4 броя

7.1.5 Смартфон Xiaomi Redmi A2 – 1 брой

7.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

8.1 Промоционална механика с участие за награди по Част 7 чл. 7.1 на място в Участващите обекти:

8.1.1. Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4, по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията “Малко кенче с голяма енергия – купи кен Go&Fun, изтрий скреч поле и разбери дали печелиш награда“, за спечелване на някоя от изброените в част 7, точка 7.1. награди (Награди от Кампанията, която се провежда на място в Участващите обекти), при условие че изпълни всички посочени по-долу условия,
а именно:

8.1.2. За участие в Кампанията е необходима покупка на един брой Участващ продукт - кен, като продуктът трябва да е закупен и да присъства на касова бележка, издадена от Участващ обект, за удостоверяване на извършената покупка, за което участникът изтрива
скреч поле на каса в същия търговски обект, непосредствено при покупката.

Не се предоставя възможност за изтриване на скреч поле, ако касова бележка бъде предоставена на по-късен етап - след покупката.

Участникът разбира на момента дали печели една от наградите, описани в т. 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3. и я получава на място в обекта. Наградите, описани в т.7.1.4 и 7.1.5 се предоставят допълнително, след като печелившият се свърже с Организатор на телефон: +359894708607

Скреч поле и награди се получават в рамките на периода на Кампанията, посочен по-горе в тези правила или до изчерпване на количествата скреч листа или награди в съответния Участващ обект за наградите по част 7, точка 7.1., което събитие настъпи по-рано.

8.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ

9.1. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела и спорове за собственост върху касови бележки.

9.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касови бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, учaствал в Кампанията, спазвайки настоящите официални правила.

 

ЧАСТ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Организаторът не носи отговорност за нарушени опаковки на участващи в Кампанията продукти.

10.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 7 от Официалните правила.

10.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Кампанията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени във връзка с употреба на наградите от печелившите.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

11.2. При приключване на промоционалния период спрямо т.5.1.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1 Евентуално възникнали спорове между Организатора на Кампанията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.